Mai chala kahaan se qabar nahi
Ke safar mein hai meri zindagi,
meri ibtida kaheen aur hai
meri intiha koee aur hai.