ALLAH dey kar bhi aazmata hay
aur ley kar bhi,
Ghareeb aadmi roti ke liye dorta hai aur
Ameer roti hazam karne ke liye.