Ik Dukh Ka Samundar Nazar Aati Hai Yeh Dunya, . .
.
.
Ik Shakhs Magar Us Mein Jazeeray Ki Tarah Hai..