Boom de ya da ... I love the world

The discovery channel song «the world is a awsome place, boom de ya da,boom de ya da » by Kitty,my neighbor's cat