Naomi Klein speaks at Gaza Freedom Flotilla protest in Toronto, Canada