Hail Storm In Riyadh, Saudi Arabia

Hail Storm In Riyadh, Saudi Arabia..3/5/2010