(Ghazal)
.

.


 

ArAy PeN Kh0 GAyA WArnA KAsAM SE GhAzAL T0 GAzAb Ki Thi ChALo NeXT TiME... ;->