(Ghazal)
 .

.
ArAy PeN Kh0 GAyA WArnA KAsAM SE GhAzAL T0 GAzAb Ki Thi ChALo NeXT TiME... ;->