Is yaqeen kay sath kay Rehman ney Reham kar diya hai

Kareem ney karam kar diya hai

Razzaq nay rizq likh diya hai


 


Samee ney duayen sun li hein

Baseer ney ashk-e-nadamat dekh leay hein

Ghaffar ney Maghfirat kar di hai

Quddoos ney pak kar dya hai

Ek neay ehad sey ek neai suba mubarik ho..