Is yaqeen kay sath kay Rehman ney Reham kar diya hai

Kareem ney karam kar diya haiRazzaq nay rizq likh diya hai

Samee ney duayen sun li hein

Baseer ney ashk-e-nadamat dekh leay hein

Ghaffar ney Maghfirat kar di hai

Quddoos ney pak kar dya hai

Ek neay ehad sey ek neai suba mubarik ho..