Apne RUB kay siwa kesi se umeed na rakho

Logon sey unki aqal kay mutabik bat karo

Tanhai bure sathiyon sey behtar hai

Ghuroor sey bachen kyun kay jahanum ki nishani hai


 


Ma sey oonchi awaz mein baat karna gunnah-e-kabira hai