Apne RUB kay siwa kesi se umeed na rakho

Logon sey unki aqal kay mutabik bat karo


 


Tanhai bure sathiyon sey behtar hai

Ghuroor sey bachen kyun kay jahanum ki nishani hai

Ma sey oonchi awaz mein baat karna gunnah-e-kabira hai