Qur'anAmal ki kitab thi
Dua ki kitab bana dia
Samajhne ki kitab thi
Parhne ki kitab bana dia
Zindaon ka dastoor tha
Murdon ka manshoor bana dia
Jo ilm ki kitab thi
Usey la ilmon ke hath thama dia...
Taskheer-e-kayenat ka dars dene aayi thi
Sirf madarson ka nisaab bana dia
Murda qomon ko zinda karne aayi thi
Murdon ko bakhshwane per laga dia
Aye Musalmano ye tumne kia kiya?