Surah Noor (21): Aey Imaan walo! shaitan kay rastoon par na chalo, aur jo shakhs shaitan kay naqash-e-qadam par chalta hay to wo yakeenan be-hayai aur buray kaamon (kay farogh) ka hukam deta hay.

Name:  24 may 2013 (12).jpg
Views: 102
Size:  357.0 KB