28 May ko sooraj aein Bait-Ullah kay opper say guzray ga, Ka'ba ka rukh muta'yin kar lain.

Name:  21 may 2013  (18).jpg
Views: 58
Size:  60.6 KB