Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Tum mein say koi bhi kisi museebat kay aa janay ki waja say mout ki tamana aur khuwahish na karay aur agar ussay zaroor he mout ki khuwahish karna ho to kahay aey Allah jab tak meray leay zindagi behtar ho mujhay zinda rakh aur jab meray leay wafaat behtar ho mujhay wafaat dey dey. Sahih Muslim (2251)

Name:  10 apr 2013 (4).jpg
Views: 223
Size:  232.3 KB