Qur'an mein Allah farmata hay: Allah jis ko chahta hay bey-hisaab rizzq deta hay aur jis ko chahta hay tangi karta hay; yeh loog dunya ki zindagi par khush hotay hain (aur iss kay aeish wa ishrat par it'ratay hain) halan'keh aakhirat kay muqabilay mein dunya ki zindagi aik thora sa samaan hay. Surah Ra'ad (26)

Name:  8 apr 2013 (238).jpg
Views: 118
Size:  284.4 KB