Qur'an mein Allah farmatay hay: Be-shak parhaiz-gar loog (Jannat kay) baghon aur chashmoon mein hon gey, (un ko kaha jaey ga) kay tum in baghon mein aman wa salamati kay sath dakhil ho jao aur ham in kay dilon ki aapasi ranjish ko (iss tarah) dour kar dein gey kay wo bhai bhai ban kar rahein gay aur wo takhton par aaminay saminay betha karain gey. Surah Hijar (45-47)

Name:  3 apr 2013 (219).jpg
Views: 101
Size:  282.7 KB