Dua kay waqt kisi gunah ya ata'at ka khayal dil mein lanay ki bajaey Khuda ki rehmat par nazar rakhni chahey, Allah par bharosa rakhna chahey aur uss kay siwa kisi say umeed nahi rakhni chahey.Name:  3 apr 2013 (161).jpg
Views: 592
Size:  128.3 KB