Gul Naukhaiz Akhtar: agar Einstein ki biwi uss ki tabey-dar na hoti to iss tarah uss par hukam chalati.


 


Name:  22 mar 2013 (94).jpg
Views: 263
Size:  167.4 KB