Surah Baqrah (286): Aey hamaray Rabb... ham say bhool ho gai ho, ya koi khata hoi to hamari pakar na karna, aey hamaray Rabb... ham par wo boojh na daal jo ham say pehlay logoon par dala gaya tha, aey hamaray Rabb... ham par wo boojh na daal jis ko uthanay ki ham mein taqat na ho, aur ham say dar'guzar farma aur hamain baksh dey aur ham par reham farma.

Name:  19 mar 2013 (65).jpg
Views: 825
Size:  39.2 KB