Abdullah Tariq: United Nations nay drone attacks ko Pakistan ki khud-mukhtari kay khilaaf qarar day dia hay, aur kaha hay kay in mein aam aur bay-gunah shehri halaak ho rahay hain. Lekin hamara "Qoomi Mafaad" kehta hay kay drone attacks say dehshat-gard martay hain to dehshat-gard martay hain, bachay hon ya aur'tain.

Name:  17 mar 2013 (14).jpg
Views: 63
Size:  24.3 KB