Surah Zamar (65): Yakeenan teri taraf bhi aur tujh say pehlay (kay tamaam Nabion) ki taraf wohi bhi Wahi ki gai hay kay agar tu nay shirk kia to bila'shuba tera amal zaya ho jaey ga aur bil-yakeen to zaya-karoon mein say ho jaey ga.

Name:  10 mar 2013 (53).jpg
Views: 677
Size:  59.2 KB