Allah he kay pas ghaib ki kunjian hain; in ko koi nahi janta, siwaey Allah kay; wo tam'am cheezon ko janta hay. Surah Al-Anaam


 


Name:  1 feb 2013 (130).jpg
Views: 718
Size:  44.6 KB