Hazoor (SAW) nay farmaya: Bhalai kay kaam ki da'wat denay wala (sawab) main bhalai karnay walay ki tarah hay. (Tirmidhi)Name:  28 jan 2013 (6).jpg
Views: 210
Size:  21.5 KB