Before Marriage
Takdir hai magar kismat nahi khulti
Tajmahal banana chahata hoon
Lekin mumtaz nahi milti
After Marriage
Takdir hai magar kismat nahi khulti
Tajmahal banana chahata hoon
Lekin mumtaz nahi marti.