Sardar ne makhi k par tor k kaha,Urr ja.


 


But..

makhi nahin uri,
Sardar ne kaha,
Sabit hua agar makhi k par tor diye
jain to makhi sun nahin sakti