kitna achchha hot agar mai kitab hoti aur har samai tumahari ankho ke samne hoti
kitna achchha hota agar tum kalentar hoti taki mai har sal badal liya karta