PDA

View Full Version : Ahmedabad Kankariya Carnivalaamirbati
02-22-2010, 08:49 PM
Ahmedabad Kankariya Carnival

http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide1.jpg

aamirbati
02-22-2010, 08:49 PM
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide2.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide3.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide4.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide5.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide6.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide7.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide8.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide9.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide10.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide11.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide12.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide13.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide14.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide15.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide16.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide17.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide18.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide19.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide20.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide21.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide22.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide23.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide24.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide25.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide26.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide27.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide28.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide29.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide30.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide31.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide32.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide33.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide34.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide35.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide36.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide37.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm299/nidokidos/motivation/Ahmedabad/Slide38.jpg

ramadasan7
02-23-2010, 05:22 AM
Bhai

Bahu masth che!

iashukla
02-23-2010, 01:22 PM
Bhai

Bahu masth che!
Vijaybhai,

Bahu sundar phota bhega karya chhe.

Maza padi gai Hon!

meera84
02-23-2010, 09:22 PM
beautiful................