PDA

View Full Version : urdu - acha mashwaraTahir Bati
05-31-2013, 09:23 PM
jis kay pas acha mashwara denay wala dost hay uss ka koi kaam kharab nahi ho sakta.

171304