PDA

View Full Version : urdu - Sirf aur sirf Allah he mushkil kusha hayTahir Bati
04-04-2013, 02:51 PM
Surah Fatiha (4): (Aey Allah) sirf aur sirf Teri he ibadat kartay hain aur sirf aur sirf Tujh he say mad'ad maangtay hain.

155132