PDA

View Full Version : urdu - Dua kay waqtTahir Bati
04-03-2013, 06:25 PM
Dua kay waqt kisi gunah ya ata'at ka khayal dil mein lanay ki bajaey Khuda ki rehmat par nazar rakhni chahey, Allah par bharosa rakhna chahey aur uss kay siwa kisi say umeed nahi rakhni chahey.

154683