PDA

View Full Version : urdu - Aqal-mand aur bay-waqoof aur'atTahir Bati
02-21-2013, 07:07 PM
bay-waqoof aur'at apnay shohar ko ghulam banati hay aur khud ghulam ki biwi banti hay.
Aqal-mand aur'at apnay shohar ko bad'shah banati hay aur khud us ki malka banti hay

144802