PDA

View Full Version : urdu - Mooti aur DhoolTahir Bati
02-12-2013, 11:40 AM
Mooti ki'char mein gir kar bhi keemati rehta hay aur Dhool aasman par charh kar bhi bay-kemat rahti hay. Hazrat Sheikh Saadi (RA)

140880