PDA

View Full Version : Drunken presidentathuljayaram
05-18-2008, 08:12 AM
President Bush caught by media for drinking


http://www.youtube.com/watch?v=FrEdjaJt9iY

http://www.youtube.com/watch?v=9GhPDL3VSo4

http://www.youtube.com/watch?v=rKc6UMfZW6U

http://www.youtube.com/watch?v=4bSi13Pw7ZM

http://www.youtube.com/watch?v=R4IbBMnJYU8